Regulamin internetowej sprzedaży gadżetów
poprzez serwis www.shop.tobilet.pl

24.04.2019 r., Poznań

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
   1. Gadżety – oznacza wszelkie rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży elektronicznej na Stronie Internetowej (shop.tobilet.pl), w szczególności gadżety związane z Wydarzeniami
   2. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);
   3. Kupujący – oznacza (1) pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (występującą jako konsument lub jako osoba prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej) lub (2) osobę prawną, lub (3) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - dokonującą u MTP za pośrednictwem Strony Internetowej zakupu Gadżetów;
   4. MTP – oznacza spółkę pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703, z kapitałem zakładowym 288.348.000,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 7770000488;
   5. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Internetowej Sprzedaży Gadżetów poprzez Serwis www.shop.tobilet.pl
   6. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową pod adresem shop.tobilet.pl, wraz z jej podstronami;
   7. Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta (w przypadku umów zawieranych z konsumentami) / umowę sprzedaży (w przypadku umów zawieranych z osobami niebędącymi konsumentami);
   8. Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 31 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.);
   9. Wydarzenia – oznacza wydarzenia organizowane przez MTP lub Partnerów MTP, w tym targi, imprezy, koncerty, konferencje i innego rodzaju wydarzenia kulturalne, sportowe lub inne (więcej informacji o Wydarzeniach dostępnych jest na stronie internetowej tobilet.pl).
  2. Regulamin określa zasady sprzedaży przez MTP (sprzedawcę) na rzecz Kupującego oraz wysyłki do Kupującego Gadżetów, uprzednio zamówionych przez Kupującego za pośrednictwem Strony Internetowej, na podstawie zawartej przez Kupującego i MTP Umowy.
  3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i Regulaminem. Integralną częścią Umowy jest Regulamin.
  4. Umowa zawierana między Kupującym, a MTP stanowi podstawę sprzedaży Gadżetów na rzecz Kupującego oraz ich wysyłki pod adres dostawy wskazany przez Kupującego.
  5. Kupujący składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
  6. Wszystkie ceny Gadżetów i wysyłki podane na Stronie Internetowej są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Podane ceny Gadżetów nie obejmują kosztów przesyłki, które ponosi Kupujący. Koszty przesyłki określone są w sekcji III Regulaminu oraz podane do wiadomości Kupującego w chwili składania zamówienia.
  7. Wszystkie Gadżety oferowane przez MTP na Stronie Internetowej są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 2. ZAMÓWIENIA
  1. Warunkiem sprzedaży na rzecz Kupującego przez MTP jest zawarcie przez Kupującego i MTP Umowy, które następuje w wyniku prawidłowego złożenia przez Kupującego zamówienia.
  2. Prawidłowe złożenie zamówienia oraz jego opłacenie następuje poprzez:
   1. prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza elektronicznego zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej obejmujące następujące etapy:
    1. dokonanie wyboru Gadżetów i ich ilości;
    2. podanie następujących danych Kupującego:
     1. dane Kupującego – imię i nazwisko Kupującego, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych – nazwa (firma) osoby/jednostki,
     2. adres dostawy: ulica, numer nieruchomości, numer mieszkania/lokalu (w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice - nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość,
     3. adres e-mail Kupującego do kontaktu,
     4. nr telefonu Kupującego do kontaktu;
    3. w przypadku woli otrzymania faktury VAT za dokonaną sprzedaż na dane inne niż wskazane w adresie dostawy – podanie danych do wystawienia faktury VAT ze szczegółowością, jak w przypadku danych i adresu dostawy; w przypadku braku wskazania innych danych, faktura VAT zostanie wystawiona na dane Kupującego podane jako adres dostawy;
   2. potwierdzenie złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”, co oznacza akceptację warunków Umowy oraz Regulaminu oraz zawarcie między MTP a Kupującym Umowy obejmującą sprzedaż Gadżetów,
   3. dokonanie wyboru metody płatności (system płatności online PayU),
   4. uiszczenie ceny sprzedaży (łącznej ceny zamówionych Gadżetów) oraz kwoty wysyłki (zgodnie z postanowieniami sekcji III. Regulaminu) zgodnie z wybraną metodą płatności,
  3. Zamówienia na Gadżety za pośrednictwem Strony Internetowej można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
  4. Terminy realizacji zamówienia:
   1. zamówienia złożone i opłacone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w ciągu najbliższych 2 dni roboczych,
   2. zamówienia złożone i opłacone do godziny 12:00 wysyłane są w ten sam dzień lub w następnym dniu roboczym,
   3. w przypadku gdy brak jest zamówionego towaru na magazynie, przesyłka zostanie nadana w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia i opłacenia zamówienia; w takim przypadku, po otrzymaniu i opłaceniu zamówienia MTP niezwłocznie poinformuje Kupującego w wiadomości mailowej o możliwym wydłużonym czasie realizacji zamówienia.
  5. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego.
  6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail automatycznie generowaną przez system MTP wiadomość e-mail ze szczegółami zamówienia.
  7. Zamówienie uważa się za opłacone w przypadku płatności za pośrednictwem PayU - w chwili autoryzacji transakcji.
 3. WYSYŁKA
  1. Zamówione Gadżety są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem wybranej przez MTP firmy kurierskiej, paczkomatu lub mogą być odebrane osobiście w siedzibie MTP: ul. Głogowska 10, Poznań, Recepcja.
  2. Termin otrzymania przesyłki obejmującej zamówione Gadżety zależy od czasu realizacji zamówienia (czasu przygotowania przez MTP przesyłki do nadania, zgodnie z pkt II ppkt 4 Regulaminu) oraz czasu dostawy (czasu od chwili zlecenia kurierowi odbioru przesyłki od MTP celem jej dostarczenia do Kupującego do czasu jej dostarczenia do Kupującego). Czas dostawy zależny jest od firmy kurierskiej.
  3. Czas dostawy przez firmę kurierską wynosi przeważnie 1-2 dni robocze.
  4. Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są podawane w momencie składania zamówienia przy wyborze sposobu dostawy: Podsumowanie koszyka - wysyłka. Przesyłki za pobraniem są realizowane dla wariantu wysyłki: paczkomat.
  5. MTP nie realizuje przesyłek poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
  6. MTP pobiera opłatę za ponowną wysyłkę w wysokości 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych 00/100) w przypadku gdy Kupujący błędnie wskazał adres jej doręczenia lub z innej przyczyny zależnej od Kupującego niemożliwe było dostarczenie przesyłki. Ponowna wysyłka możliwa jest po zaksięgowaniu wpłaty za ponowną wysyłkę.
 4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Gadżetów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
  2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ze wskazaniem numeru konta do dokonania zwrotu uiszczonych należności i wysłanie go do MTP:
   1. wiadomością e-mail na adres info@tobilet.pl,
   2. w formie pisemnej na adres Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań z dopiskiem Zwrot gadżetu.
  3. Kupujący będący konsumentem może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, a także z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
  4. Kupujący będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar (Gadżet) dotarł do MTP w stanie niezniszczonym.
  5. Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  6. MTP nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy oraz do chwili otrzymania rzeczy z powrotem, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. MTP dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. MTP nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. REKLAMACJE, WADY GADŻETÓW
  1. MTP obowiązane jest dostarczyć Kupującemu zakupiony Gadżet, który będzie wolny od wad fizycznych lub prawnych.
  2. W razie gdy zakupiony Gadżet posiada wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów o rękojmi zawartych w Kodeksie cywilnym należy go odesłać na adres MTP: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Głogowska 14, 60-734 Poznań z dopiskiem „Gadżet - Reklamacja”.
  3. Koszty związane z odesłaniem towaru (Gadżetu) reklamowanego MTP zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
  4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis stwierdzonych wad. Dodatkowe dołączenie kopii dowodu zakupu towaru pozwoli na sprawniejsze załatwienie reklamacji.
  5. Reklamacje można zgłaszać na adres reklamacje@tobilet.pl bądź pod numerem telefonu 61 250 92 55. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji i otrzymania reklamowanego Gadżetu.
  6. Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy MTP nie będą przyjmowane.
  7. Każdy Kupujący zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej na adres e-mail podany przy zamówieniu lub pisemnej na adres podany w reklamacji jako adres zwrotny.
  8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Kupujący może od Umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Kupujący nie może od Umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 6. KORESPONDENCJA I POWIADOMIENIA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Wszelka korespondencja (tradycyjna lub elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Kupującego w formularzu zamówienia.
  2. W razie pytań, uwag lub innych spostrzeżeń do MTP, można szybko i efektywnie kontaktować się z MTP za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres e-mail: info@tobilet.pl lub telefonicznie, dzwoniąc na numer: 61 250 92 55 w godz. 08:00-16:00 w dni robocze. Ponadto można kontaktować się z MTP pisemnie na adres: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.
 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych Kupujących są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań., wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, będącą czynnym podatnikiem VAT - NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 42.310.200,00 PLN.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez MTP jest dostępny drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@mtp.pl (Inspektor Ochrony Danych).
  3. Dane osobowe Kupujących będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
  4. MTP pozyskuje dane osobowe Kupujących poprzez dobrowolne wysłanie przez Kupującego zamówienia wraz ze swymi danymi za pośrednictwem formularza elektronicznego zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  5. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z realizacją zawartej przez Kupującego i MTP Umowy zgodnie z Regulaminem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonaniem przez MTP obowiązków prawnych ciążących na nim w związku z wykonywaniem MTP np. podatkowych, reklamacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celach objętych każdorazowo dobrowolną zgodą Kupującego na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO. MTP będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji Umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe Kupującego przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody przez Kupującego.
  6. MTP nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
  7. MTP może również przetwarzać dane osobowe Kupujących w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z Umową, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
  8. W granicach przepisów prawa Kupującym przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Kupujący w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy MTP przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
  9. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres MTP  lub wyznaczonego przez nie Inspektora Ochrony Danych.
  10. Kupującym przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez MTP narusza przepisy RODO.
  11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia zawarcie Umowy.
 8. WARUNKI TECHNICZNE
  Korzystanie z Strony Internetowej możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące minimalne wymagania techniczne tj. przeglądarka internetowa poprawnie interpretująca kod HTML w wersji 5.0 i CSS w wersji 3.0 oraz włączoną obsługę JavaScript.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej (www.shop.tobilet.pl), która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  3. MTP ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.
  4. W razie sporów wynikłych na tle zawartej przez Kupującego i MTP Umowy lub Regulaminu sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
  5. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres: info@tobilet.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU internetowej sprzedaży GADŻETÓW POPRZEZ SERWIS WWW.SHOP.TOBILET.PL

 

Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

Data: ............................................................

 

 

 

Adresat:

 

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

ul. Głogowska 14,

60-734 Poznań

 

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

 

Data odbioru towaru: ................................................................................................................................

 

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………………...

 

Imię i nazwisko konsumenta : ..................................................................................................................

 

Adres konsumenta: ..................................................................................................................................

 

Numer rachunku bankowego do przelewu:

 

 

Przyczyna zwrotu towaru:

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

(podanie przyczyny zwrotu towaru jest dobrowolne i służy jedynie celom statystycznym i ulepszeniu funkcjonowania sklepu)

 

 

 

........................................

Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

Pobierz załącznik PDF